Course content 02h 17m
Overview

13 Videos | Watch Time: 02h 17m

 • معرفی کورس آموزش نماز 01:52
 • اوقات اقامه نماز 02:33
 • طریقه آسان وضو گرفتن 18:06
 • رسول الله چگونه نماز میخواند؟ 06:26
 • استقبال قبله 11:28
 • نماز در حالت قیام، نشسته 14:31
 • نیت و تکبیر تحریمه در نماز 11:24
 • خاندن فاتحه در نماز 13:29
 • خاندن سوره در نماز 09:56
 • رکوع در نماز 13:03
 • سجده و قعده در نماز 09:37
 • درود و دعا در نماز 07:20
 • نماز وتر، جمعه و سجده سهو 17:33
0 Notes
Start a free trial to continue learning Start your free trial to get access to hundreds of more courses and articles on Ulearna
This course is completed You can get now your certificate of completion

Complete method of Prayer- روش آموزش نماز خواندن

Shahram Wafaee. Lecturer

Complete method of Prayer- روش آموزش نماز خواندن

Shahram Wafaee .Lecturer

روش آموزش نماز خواندن

 

.دوره آموزشی “روش آموزش نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم” بهترین و ساده ترین توضیح مسایل نماز آن هم به روش رسول الله است

این دوره شما را به شیوه نماز خواندن و وضو گرفتن رسول الله آشنا می سازیم

و در آن  کمتر به مسایل اختلافی نماز پرداخته شده است

در یازده جلسه به صورت ترتیب وار تنظیم شده است

نماز یگانه عبادتیست که در اسلام بر اقامه آن توجه زیاد مبذول داشته است

نماز از اهمیت بسزای برخوردار است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا ستون دین معرفی کرده است

What you'll learn

 • شیوه درست نماز خواندن به طریقه رسول الله صلی الله علی وصلم
 • شیوه درست وضو کردن به طریقه رسول الله صلی الله علی وصلم
 • پی بردن با ان چه که نماز را باطل میکند
 • شناخت اوقات نماز

Who is this course for:

 • انان که میخواهند طریقه درست نماز را بدانند
 • انان که نماز را ادا میکند ولی وسواس دارند
 • انان که در نماز زیاد سهو میکنند
 • انان که در باب نماز زیاد سوالات دراند

Requirements:

 • نیست

FAQ

چرا باید این کورس را فرا بگیرم؟
برای اینکه روش درست نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدانم و مطابق آن نمازم را اقامه کنم
آیا این کورس برای مردان است یا زنان؟
نماز مری است که بر هر مرد و زن مسلمان بالغ فرض عین است بنابر این این دور آموزشی هر دو صنف (مردان و زنان) را شامل می شود

Cookies

We use cookies to ensure you get the best experience on Ulearna.You can check our cookies policy here.