Course content 01h 17m
معرفت کورس

1 Videos | Watch Time: 01m

 • معرفت كورس 01:44
وقت شناسی و مدیریت آن

3 Videos | Watch Time: 24m

 • وقت چیست؟ 09:34
 • چگونه در لحظه زندگی کنیم؟ 05:54
 • مدیریت زمان 08:59
ساختار فزیکی و فکری انسان

3 Videos | Watch Time: 26m

 • معرفی ساختمان وجود انسان 10:23
 • انسان صحتمند کیست؟ 05:21
 • ذهن چیست؟ 10:45
راه و روش آرام ساختن ذهن

4 Videos | Watch Time: 25m

 • راه ها و تکتیک های آرام ساختن ذهن 06:48
 • ذهنیت بیطرف 05:45
 • توجه کردن به خود نه به رنج ها 06:11
 • ایجاد بیلانس بین بدن و ذهن 06:35
0 Notes
Start a free trial to continue learning Start your free trial to get access to hundreds of more courses and articles on Ulearna
This course is completed You can get now your certificate of completion

خود شناسی و مدیریت وقت

Ahmad Mustafa Marefat. Psychologist

خود شناسی و مدیریت وقت

Ahmad Mustafa Marefat .Psychologist

وقت شناسی و مدیریت آن

در این کورس روی اهمیت وقت واقعی و انواع وقت در زندگی بحث شده ، در برگیرنده تکنیک های که چگونه در لحظه زندگی کنیم تا از رنج ها رهایی پیدا کنیم ، و در ضمن ضیاع کننده های وقت چگونه از لحظه انحراف مان میدهد و وارد دنیای تخیلی و پراضطراب می کند و از مفیدیت های این بحث برای مخاطبین آنست که مهارت در لحظه بودن را فراگیرند، تا وقت را دقیق درک کنند و سر تغیر فردی خود بیشتر کار کنند تا مساعد شوند برای بهره گرفتن از زمان شوند.


راه و روش آرام ساختن ذهن

روی معرفی مختصر ساختار وجودین انسان و صحت بحث شده که همه ابعاد و طبقه های وجود در آن معرفی شده و راه های رشد و ارتباط این ابعاد با یکدیگر ، هماهنگی و ایجاد بیلانس میان کل وجود و همچنین مکث مفصلی روی اینکه ذهن چیست و چگونه عمل می کند تا تنش و نارامی بوجود نیارد ، که برای مردم چه از هر قشری که باشند بخصوص جوانان در رابطه به شناخت و درک خودشان داشته باشد .ساختار فزیکی و فکری انسان

روی تکنیک های آرام ساختن ذهن بحث شده که چگونه می توانیم بگونه یی طبیعی آرامش پیدا کنیم و ذهن خود را آرام کنیم البته بدون استفاده از دواها برای آرامش ذهن .

که در برگیرنده روش های است که با فراگیری آن و عملی کردن آن در زندگی از احساس آرامش و رضایت خوبی برخوردار خواهید شد ،What you'll learn

 • وقت شناسی و مدیریت آن
 • راه و روش آرام ساختن ذهن
 • ساختار فزیکی و فکری انسان

Skills you'll gain

 • Self Development

Cookies

We use cookies to ensure you get the best experience on Ulearna.You can check our cookies policy here.